Site Occupancy Management

Site Occupancy Management är en enkel, smart och kostnadseffektiv tjänst för att säkerställa antalet besökare inom ett definierat område. Via display erhålles överblickbar information om hur många som vistas inom området med möjlighet att även notera en gräns om maximalt antal besökare.

Tydlig överblick

Site Occupancy Management är en kostnadseffektiv och enkel lösning som uppfyller myndigheternas regler och riktlinjer, där man inte behöver tilldela egna resurser för att manuellt ombesörja tilldelning av personalresurser för att hantera in och utpassering. Displayinformation ger tydlig information om antalet besökare i realtid.

Photo of Floor Stand Example for Site Occupancy Management SOM Solution
SecTech_2022_WomanOnTablet_AdobeStock_374641541_EDIT_DOTS_PURPLE

Användarvänligt gränssnitt

Genom vår molnbaserade plattform kan flera platser hanteras centralt från ett ställe. Via ett användarvänligt webbgränssnitt erhålls information om besökare i realtid, samt underlag om beläggning per plats och över tid under dagen. Insamlad statistik sammanställs så att man tydligt kan se besökssiffror för en given tid på dygnet, veckan eller månaden. Historiken kan exporteras och på så vis erhålla data för att optimera till exempel personalbehov eller andra operativa åtgärder.

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER

Skalbar lösning, från en till flera dörrar

Lösningen är flexibel och fungerar i miljöer från en enskild passagemiljö till miljöer med många passager. För att erhålla säkerställd statistik används 3D-sensorer med placering vid aktuell passage/er. 3D-sensorer i kombination med avancerad analysmjukvara erbjuder korrekt beräkning av antal in- samt utpasserande oavsett antal passager. 

Information om antalet inpasserande framgår på tillhörande display/er.

Möjlighet till anpassade informationsskärmar med flexibla placeringsmöjligheter.

Photo of user using Smartphone to watch Site Occupancy Management SOM Dashboard Analytics

Automatiserad funktion, i stället för att använda egna personalresurser

Restriktionerna för hur många som får samlas på ett ställe förändras hela tiden. Oavsett regler om maxantal inom ett definierat område krävs en arbetsinsats för att kunna hantera situationen. Med Site Occupancy Management får man tillgång till ett flexibelt och enkelt system för att uppfylla myndigheters lagar, råd och rekommendationer. 

I stället för att ha tilldelat fast personal eller säkerhetspersonal utplacerad i exempelvis en butik, används i stället Site Occupancy Management för att automatisera processen och ändå uppfylla kraven. Tekniken ombesörjer att inpassering sker på ett säkert och tryggt sätt samt att maxantalet inte överskrids. 
Om gränsen överskrids uppmanas besökare att vänta, alternativt skickas information till personal att maximal nivå är uppnådd. Integrerad med automatisk dörrkontroll finns möjlighet att fysiskt säkerställa att inga ytterligare personer kommer in då maximalt antal besökare uppnåtts. 

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

FÖRDELAR

Fördelarna med Site Occupancy Management

Show More

Kom igång med Site Occupancy Management